Deze website biedt ons als moslims, de gelegenheid onszelf voor te stellen, en een mening te duiden over bepaalde thema's die gerelateerd zijn aan de islam.


Onze betrachting is voornamelijk oplossingen en antwoorden aan te reiken om de bestaande vooroordelen en de heersende onwetendheid omtrent de islam en de moslims te verhelpen.

"O, mensdom! Wij hebben u uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen.

Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend".


(Soera 49, vers 13)De islam is een religie van vrede. Een religie die terrorisme nooit zou goedkeuren, daardoor kan een terrorist ook nooit een moslim zijn. Terrorisme is maar één van de vele hedendaagse topics die wij hebben besproken.


De islam heeft de mensen geleerd lief te hebben, in vrede en in broederlijkheid samen te leven. De islam heeft zich steeds verzet tegen haat, verwerping en uitsluiting.


Beschuldigingen aan het adres van de islam of jegens eender welke overtuiging of geloof kunnen niet worden geduld. Respect voor alle overtuigingen is een basiscriterium die we allen, als wereldburgers moeten vooropstellen.


Wij menen dat met liefde en respect als basis, elkeen over het recht beschikt zijn gedachten, overtuigingen en handelingen vrijuit te manifesteren.


De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel element, maar mag niet dienen als voorwendsel om haat, verwerping en beschuldiging te zaaien jegens de geloofsovertuiging van anderen.


De laatste jaren stellen wij met spijt vast dat herhaalde aanvallen (en meer bepaald acties tegen de islam en de moslims) essentiële aspecten van onze maatschappij zoals liefde, respect, begrip en openheid trachten te ondermijnen. De vraag is of deze acties te wijten zijn aan onwetendheid of worden ze gepleegd uit vrije wil? In wezen maakt dit geen verschil.


Voor zij die zich vijandig en ronduit racistisch uitlaten over de islam en de moslims, doen wij een beroep op de publieke autoriteiten om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de respectievelijke wetten te doen naleven.


In deze tijden waarin onze planeet meer dan ooit behoefte heeft aan liefde, vrede en broederlijkheid, wensen wij te benadrukken dat dialoog, wederzijds erkenning en begrip van vitaal belang zijn en dat deze website, binnen haar bescheiden mogelijkheden, hiertoe tracht bij te dragen.


Onze leuze luidt dan ook: "Voor een wereld waar goedheid, liefde, respect, rechtvaardigheid en vrede moge zegevieren!"


Onze waarden en ons verhaal


Neem contact op